Melholt Vandværk

Generalforsamling

MANDAG, den 27. november 2016 kl. 19.30 i Melholt Forsamlingshus

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år fremlægges.
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og suppleant.
  7. Behandling af indkomne forslag.
    • Justering af takstblad.
  8. Eventuelt.

– Bestyrelsen

For at lokalisere et opstået vandspild, vil det lejlighedsvis være nødvendigt at lukke for vandet i nogle forsyningsområder. Denne lukning vil fortrinsvis ske om natten mellem kl. 01.00 og 05.00.