Melholt Vandværk

Priser

Forbrugerpriser

Ydelse Pris i kr.
Fast Afgift 750,00
Målerleje 150,00
Vandafgift (pr. m3) 3,75
Grøn afgift, Told & Skat (pr. m3) 6,37
Flyttegebyr ved ejerskifte 100,00
Udsendelse af rykker 100,00
Overskridelse af frist for returnering af aflæsningskort 150,00
Lukning/Genåbning 600,00
Genåbning af ubebyggede sommerhusgrunde + betaling af forfaldne restancer 1500,00

Taksterne gælder fra 1. Oktober 2020

Vandafgift forfalder for fastboende halvårsvis hver den 1. oktober og 1. april med seneste betalingsfrist d. 15. december og 15. juni. For sommerhuse årligt forfald 1. oktober med betalingsfrist 15. deceember.

All gebyrer er excl. 25% moms og godkendt af kommunalbestyrelsen.

Tilslutningsbidrag

Type Pris i kr.
Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse hvor boligen har egen stikledning 15.000,00
Beboelse i bymæssig bebyggelse, hvor flere husstande har fælles stikledning (lejligheder i kædehuse, i dobbelthuse og i blokbebyggelse) fordelingstal pr. husstand 8.000,00
Forretning i boligområde 15.000,00
Sommerhus 15.000,00
Enfamilieshus i åbent land 15.000,00
Landbrug 30.000,00

Omfatter anlægsbidrag, ledningsbidrag, stop/stikledning excl. moms)

Institutioners, erhvervsbrug samt større forbrugeres tilslutningsafgift efter bestyrelsens bedømmelse of iøvrigt iflg. vejledning fra miljøstyrelsen.